INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Donderdag na Pinksteren

Handelingen van de Apostelen 8:5-8 Zo kwam ook Filippus in de stad Samaria, en preekte hun den Christus. Eenparig luisterde het volk met grote aandacht naar wat Filippus sprak, daar ze de wonderen hoorden en zagen, die hij verrichtte. Want van vele bezetenen gingen de onreine geesten luid schreeuwende uit; vele lammen en kreupelen werden genezen. Zo heerste er in die stad grote vreugde.

Het Evangelie volgens Lucas 9:1-6 Nu riep Hij het twaalftal bijeen, gaf hun macht en gezag over alle duivels, en tot genezing der zieken, en zond ze uit om het koninkrijk Gods te gaan preken, en zieken te genezen. Hij sprak tot hen: Neemt niets mee op weg; geen stok, geen reiszak, geen brood en geen geld; zelfs geen tweede onderkleed moogt gij hebben. In welk huis gij ook uw intrek neemt, blijft daar, totdat gij weer afreist. En waar men u niet ontvangt, verlaat die stad, en schudt zelfs het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze heen, en trokken de dorpen rond; ze preekten het evangelie overal, en genazen de zieken.