INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

H. Joachim, Vader van de H. Maagd Maria

Wijsheid van Jezus Sirach 31:8-11 Gelukkig de rijke, die ongerept wordt bevonden, En de mammon niet na loopt. Wie is hij: dan gaan wij hem prijzen; Want iets groots volbracht hij bij zijn volk. Wie werd er beproefd en ongerept bevonden? Het zal hem strekken tot roem. Wie kon zondigen en deed het niet, Kwaad doen en wilde het niet? Daarom is zijn geluk bestendig, En de gemeente verkondigt zijn lof.

Het Evangelie volgens Matteüs 1:1-16 Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders. Juda won Fares en Zara bij Tamar. Fares won Esron. Esron won Aram. Aram won Amminadab. Amminadab won Naässon. Naässon won Salmon. Salmon won Boöz bij Rachab. Boöz won Obed bij Rut. Obed won Jesse. Jesse won koning David. David won Sálomon bij de vrouw van Urias. Sálomon won Róboam. Róboam won Abias. Abias won Asaf. Asaf won Jósafat. Jósafat won Joram. Joram won Ozias. Ozias won Jóatam. Jóatam won Achaz. Achaz won Ezekias. Ezekias won Manasses. Manasses won Amon. Amon won Josias. Josias won Jekonias en zijn broeders omstreeks de tijd der wegvoering naar Babylon. En na de wegvoering naar Babylon won Jekonias Salátiël. Salátiël won Zoróbabel. Zoróbabel won Abióed. Abióed won Eljakim, Eljakim won Azor. Azor won Sadok. Sadok won Achim. Achim won Elióed. Elióed won Eleazar. Eleazar won Matan. Matan won Jakob. Jakob won Josef, den man van Maria, uit wie Jesus geboren is, die Christus genoemd wordt.