INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Het moederschap van de H. Maagd Maria

Wijsheid van Jezus Sirach 24:23-31 Dit alles is het Verbondsboek van den Allerhoogste, De wet, die Moses gaf als erfgoed voor Jakobs gemeenten; Die wijsheid geeft, overvloedig als de Pisjon, Als de Tigris in de dagen der eerstelingen; Die inzicht verleent, zo vol als de Eufraat, Als de Jordaan in de dagen van de oogst. Die kennis doet stromen als de Nijl, Als de Gichon in de tijd van de wijnoogst. Geen eerste heeft haar kunnen doorgronden, Geen laatste heeft haar doorvorst; Want rijker dan de zee is haar inhoud, Rijker dan de grote Oceaan haar zin. En ik kwam als een zijtak uit die stroom, Als een kanaal, dat een lusthof bevloeit. Ik sprak: “Drenken wil ik mijn hof, En besproeien mijn weide.” En zie, mijn zijtak wies tot een stroom, En mijn stroom tot een zee.

Het Evangelie volgens Lucas 2:43-51 Maar toen ze na afloop der feestdagen terugkeerden, bleef het Kind Jesus te Jerusalem achter. Zijn ouders bemerkten het niet, maar meenden, dat Hij Zich onder het reisgezelschap bevond; ze reisden dus de hele dag voort, en zochten Hem toen onder familie en bekenden. Maar toen ze Hem niet vonden, gingen ze Hem zoeken, en keerden naar Jerusalem terug. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, terwijl Hij te midden der leraars zat, naar hen luisterde en hen ondervroeg; allen, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn schranderheid en over zijn antwoorden. Ze stonden versteld van dat schouwspel. Maar zijn moeder zei tot Hem: Mijn Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken in doodsangst naar U. Hij sprak tot hen: Waarom hebt gij Mij gezocht? Wist gij dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moet zijn? Maar ze begrepen niet, wat Hij tot hen sprak. Nu ging Hij met hen naar Názaret terug. En Hij was hun onderdanig. Zijn moeder bewaarde dit alles in haar hart.