INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria

Wijsheid van Jezus Sirach 24:23-31 Dit alles is het Verbondsboek van den Allerhoogste, De wet, die Moses gaf als erfgoed voor Jakobs gemeenten; Die wijsheid geeft, overvloedig als de Pisjon, Als de Tigris in de dagen der eerstelingen; Die inzicht verleent, zo vol als de Eufraat, Als de Jordaan in de dagen van de oogst. Die kennis doet stromen als de Nijl, Als de Gichon in de tijd van de wijnoogst. Geen eerste heeft haar kunnen doorgronden, Geen laatste heeft haar doorvorst; Want rijker dan de zee is haar inhoud, Rijker dan de grote Oceaan haar zin. En ik kwam als een zijtak uit die stroom, Als een kanaal, dat een lusthof bevloeit. Ik sprak: “Drenken wil ik mijn hof, En besproeien mijn weide.” En zie, mijn zijtak wies tot een stroom, En mijn stroom tot een zee.

Het Evangelie volgens Johannes 19:25-27 Bij het kruis van Jesus stonden zijn moeder, de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria Magdalena. Jesus zag zijn moeder staan, en naast haar den leerling, dien Hij beminde. En Hij sprak tot zijn moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. Daarna sprak Hij tot den leerling: Ziedaar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.