INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Vigilie van de Hemelvaart van de H. Maagd Maria

Wijsheid van Jezus Sirach 24:23-31 Dit alles is het Verbondsboek van den Allerhoogste, De wet, die Moses gaf als erfgoed voor Jakobs gemeenten; Die wijsheid geeft, overvloedig als de Pisjon, Als de Tigris in de dagen der eerstelingen; Die inzicht verleent, zo vol als de Eufraat, Als de Jordaan in de dagen van de oogst. Die kennis doet stromen als de Nijl, Als de Gichon in de tijd van de wijnoogst. Geen eerste heeft haar kunnen doorgronden, Geen laatste heeft haar doorvorst; Want rijker dan de zee is haar inhoud, Rijker dan de grote Oceaan haar zin. En ik kwam als een zijtak uit die stroom, Als een kanaal, dat een lusthof bevloeit. Ik sprak: “Drenken wil ik mijn hof, En besproeien mijn weide.” En zie, mijn zijtak wies tot een stroom, En mijn stroom tot een zee.

Het Evangelie volgens Lucas 11:27-28 Terwijl Hij zo sprak, verhief een vrouw uit het volk haar stem, en zei Hem: Zalig de schoot, die U heeft gedragen, en de borsten die U hebben gezoogd. Maar Hij zeide: Zalig eerder, die luisteren naar Gods woord, en het beleven.