INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Woensdag in de derde week van de Vasten

Exodus 20:12-24 Eert uw vader en moeder, opdat ge lang moogt blijven in het land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken. Gij zult niet doden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste geen valse getuigenis afleggen. Gij zult het huis van uw naaste niet begeren. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn slaaf of slavin, zijn rund of zijn ezel, noch iets van wat uw naaste behoort. Toen heel het volk de donderslagen en bliksemflitsen, het bazuingeschetter en de rokende berg gewaar werd, rilde het van angst, en bleef sidderend op een afstand staan. En zij zeiden tot Moses: Spreek gij met ons, dan zullen wij luisteren; maar laat God niet met ons spreken, anders zullen wij sterven. Maar Moses sprak tot het volk: Weest maar niet bang; want God is gekomen, om u voor de keuze te stellen, en u voor altijd zulk ontzag voor Hem in te prenten, dat ge niet zondigt. Terwijl dus het volk op een afstand bleef staan, trad Moses nader tot de donkere wolk, waar God in was. En Jahweh sprak tot Moses: Ge moet het volgende tot de kinderen Israëls zeggen: Gij hebt zelf gezien, hoe Ik uit de hemel tot u gesproken heb: “Gij zult geen goden maken naast Mij, u geen afgoden maken van zilver of goud.” Ge moet een altaar van aarde voor Mij oprichten, en daarop uw brand(-) en vredeoffers opdragen, uw schapen en runderen, overal, waar Ik mijn Naam doe gedenken, waar Ik u zal verschijnen en u zal zegenen.

Het Evangelie volgens Matteüs 15:1-20 Toen kwamen schriftgeleerden en farizeën van Jerusalem op Hem af, en zeiden: Waarom overtreden uw leerlingen de overlevering der ouden? Zij wassen hun handen niet eens, als ze brood eten. Hij gaf hun ten antwoord: Waarom overtreedt gijzelf Gods gebod ter wille van uw overlevering? Want God heeft gezegd: Eert uw vader en moeder; en: Wie vader of moeder vloekt, moet sterven. Maar gij verklaart: Wie tot vader of moeder zegt: “Alles, waarmee ik u van dienst zou kunnen zijn, is tot offergave bestemd,” behoeft vader of moeder niet te eren. En om uw overlevering ziet gij Gods gebod over het hoofd. Huichelaars, terecht heeft Isaias van u geprofeteerd: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Ze eren Mij tevergeefs, daar ze leerstellingen voordragen, die menselijke geboden zijn. En nadat Hij het volk tot Zich had geroepen, sprak Hij tot hen: Hoort en verstaat. Niet wat de mond ingaat, bezoedelt den mens; maar wat de mond uitkomt, dat bezoedelt den mens. Nu naderden zijn leerlingen, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de farizeën bij het horen van dit woord zich hebben geërgerd? Hij antwoordde: Iedere plant, die mijn hemelse Vader niet heeft geplant, zal worden uitgerukt. Laat hen begaan; ze zijn blinde leiders van blinden; maar als de ene blinde den anderen leidt, vallen ze allebei in de kuil. Toen nam Petrus het woord, en zeide: Verklaar ons deze gelijkenis. Hij sprak: Zijt ook gij nog zonder inzicht? Begrijpt gij niet, dat alles wat de mond ingaat, in de buik terecht komt, en op zekere plaats wordt uitgeworpen? Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart, en dat verontreinigt den mens. Want uit het hart komen slechte gedachten voort, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, godslasteringen. Dit is het, wat den mens bezoedelt. Maar met ongewassen handen eten, bezoedelt den mens niet.