INHOUDSTAFEL | LEZINGEN VAN VANDAAG

LECTIONARIUM

van de

TRIDENTIJNSE MIS

Zondag na de Hemelvaart van de Heer

De eerste brief van Petrus 4:7b-11 Het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij kunt bidden. Draagt vóór alles elkander vurige liefde toe; want de liefde bedekt een menigte zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder te morren. Dient elkander met de genadegaven, zoals elk ze ontving, als goede beheerders van de vele genaden van God: wanneer iemand spreekt, het zij als Gods woord; wanneer iemand dient, het geschiede door de kracht, door God hem verleend. Moge dan in alles God worden verheerlijkt door Jesus Christus, wien de heerlijkheid is en de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen!

Het Evangelie volgens Johannes 15:26-27,16:1-4 Maar wanneer de Helper komt, dien Ik u van den Vader zal zenden, de Geest der waarheid, die uitgaat van den Vader, dan zal Hij van Mij getuigen. Maar ook gij moet getuigen, omdat gij van de aanvang af bij Mij zijt geweest. Ik heb u dit alles gezegd, opdat het u niet aan het wankelen zou brengen. Men zal u uit de synagogen bannen; ja het uur komt, dat allen die u het leven benemen, zullen menen, een godsdienstige daad te verrichten. En ze zullen dit doen, omdat ze noch den Vader kennen noch Mij. Maar Ik heb u dit gezegd, opdat als het uur is gekomen, gij u herinneren zult, dat Ik het u heb gezegd. Niet van de aanvang af heb Ik het u gezegd, omdat Ik toen nog bij u was.